Vattenkvalitet i dentala unitar vid Folktandvården i Region Kronoberg

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Den dentala unitens vattenkvalitet är av stor betydelse eftersom patienter och tandvårdspersonal regelbundet utsätts för vatten och aerosoler från uniten. Det komplexa vattenledningssystemet utgör en stark riskfaktor för uppkomst av biofilm som kan härbärgera sjukdomsframkallande bakterier.Syfte: Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning dentala unitar uppfyller kriterierna för mikrobiologisk renhet och om mikroorganismer förekommer som kan utgöra en hälsofara för patienter och personal inom tandvården.Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittstudie med vattenprover tagna från 134 dentala units inom Folktandvården, FTV, Region Kronoberg. Studien är en totalundersökning och resultatet presenterat med deskriptiv statistik.Resultat: 96 % av de undersökta unitarna hade tjänligt vatten enligt gränsvärden för heterotrofa bakterier i dricksvatten (LIVSFS 2017:2). 1 25 % av unitarna växte mögel. Legionella fanns i 15 % av unitarna. Stolar installerade innan år 2011 hade genomgående sämre resultat. 6 % av dessa stolar saknade helt vattenreningssystem.Slutsats: Dentala unitar kan utgöra en riskfaktor för infektioner. Vattenkvaliteten bör kontrolleras regelbundet och vid behov åtgärdas. Regelbundna mikrobiologiska kontroller av vattenledningssystemet av den dentala uniten är nödvändigt för att skydda patienter och tandvårdspersonal från vårdrelaterade infektioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)