Autenticitet & Turism : - Safari, Disneyland eller en paraplydrink vid poolen, hur viktigt är autenticitet för den svenska turisten?

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare: Frida Stoltz; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Begreppet autenticitet har under flera års tid undersökts, forskats och diskuterats inom en rad olika forskningsgrenar. Den här studien undersöker begreppets definition samt dess användande inom turismforskningen. Studien ämnar flytta begreppet från forskarna och istället tillåta turisterna själva presentera sina åsikter och tankar kring förhållandet mellan turism och autenticitet. Det här är en av de första studierna som presenterar autenticitet ur svenska turisters perspektiv. Studien är baserad på ett webbaserat frågeformulär där slumpmässigt utvalda respondenter ombads att svara på frågor kring sitt resande och åsikter kring autenticitet. Undersökningen består till stor del av en tematisk analys av de definitioner och reseminnen som presenteras av respondenterna. En analys av sättet på vilket respondenterna valt att rangordna ett antal bilder som representerar olika turistiska situationer genomförs också. Vid första rangordningen skulle respondenterna rangordna bilderna enligt vilken bild som representerade den plats de helst respektive minst av allt skulle vilja besöka. Vid den andra rangordningen skulle de istället rangordna bilderna utefter vilka bilder som enligt dem representerade den mest respektive minst autentiska platsen.Resultatet av undersökningen bekräftade att begreppet är svårdefinierat och att detta, av respondenterna, upplevs som problematiskt. Det visade sig också, återigen, att autenticitet är något som definieras och uppfattas olika från person till person. Inom studien säger urvalet av de svenska turisterna att autenticitet är för dem av stor betydelse när det kommer till att bestämma var dem ska resa. Den här attityden synliggörs dock inte inom de övriga delarna i undersökningen. Andra faktorer som kostnaden och destinationens klimat visar sig båda vara viktigare än om huruvida destinationen upplevs som autentisk eller inte. Resultatet visar med andra ord att turisterna i den här studien säger en sak men agerar på ett annat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)