Utvärdering av återgivningsprovet Luftballongen : användning för ungdomar och vuxna i klinisk logopedisk verksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

Författare: Emelie Persson; Marika Arnesson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Bakgrund.Återberättandetest ger en bild av högre språkliga förmågor och används idag för alla åldrar vid språkliga bedömningar. Ett test som används i klinisk logopedisk verksamhet idag är återgivningsprovet Luftballongen som är en del av testmaterialet UMESOL. Testet är framtaget för lågstadieelever i årskurs 2 och 3 men används även inom klinisk logopedisk praxis för ungdomar och vuxna.

Syfte. Denna studies syfte var att utvärdera återgivningsprovet Luftballongens användning för ungdomar och vuxna i åldrarna 15 – 25 år i logopedisk klinisk verksamhet.

Metod. Resultat på återgivningsprovet Luftballongen för 49 deltagare i åldrarna 15-25 år samlades in. Vidare undersöktes deltagarnas subjektiva upplevelser av testmaterialet genom utvärderingsfrågor. Dessutom undersöktes fyra yrkesverksamma logopeders användande och uppfattning av återgivningsprovet Luftballongen.

Resultat. På testet kunde max 26 poäng erhållas.Deltagarnas resultat visade på Mdn= 17 poäng för eleverna i åk 9, Mdn= 19,5  poäng för gymnasieeleverna samt Mdn= 17,5 poäng för vuxna i åldrarna 19-25 år. Deltagarna upplevde att berättelsen passar barn men inte att berättelsens innehåll är för barnsligt. Deltagarna och de yrkesverksamma logopederna ansåg att testet är lämpligt för högre åldrar än det är utprovat för. Men det finns en osäkerhet bland logopederna kring hur testresultaten ska tolkas. Utifrån testet görs kvalitativa bedömningar kring flera språkliga förmågor.

Slutsatser. Återgivningsprovet Luftballongenär utifrån deltagarnas resultat och logopedernas utvärdering lämpligt att använda på ungdomar och vuxna i åldrarna 15-25 år. Denna studie ger preliminära referensdata som kan användas i logopedisk klinisk verksamhet vid språkliga bedömningar för ungdomar och vuxna i åldrarna 15-25 år.

Nyckelord: Återgivningsprov, ungdomar och vuxna, utvärdering, Luftballongen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)