Skapelsen : En studie om presentationen av skapelseberättelser i läromedel på 1960-, 1990 och 2000-talet.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning:

I detta examensarbete undersöker jag hur de två första skapelseberättelserna i Bibeln samt skapelseberättelserna i den babyloniska och kanaáneiska mytologin skildras i läromedel på 1960-, 1990- och 2000-talet. Syftet med studien var att undersöka hur skapelseskildringarna i första Mosebok skildras i läromedlen samt om de jämförs med tidigare skapelseberättelser i Främre Orienten. Studien syftade även till att se huruvida det skett förändringar i skildringen under årtiondena. I min bakgrund kommer jag först att presentera en överblick över den samhälleliga och religiösa kontexten som de människor i den dåtida främre orienten verkade i. Då detta är tillkomstområde för skapelseberättelserna i Enuma Elish, den kanaáneiska mytologin och Genesis syftar min presentation till att lättare kunna förstå hur de kan ha påverkat varandra. Metoden jag valde att använda är en komparativ kvalitativ analys av tre läromedel från 1960-talet, tre från 1990-talet och tre från 2000-talet. Resultatet har därefter presenterats i enlighet med den systematiserande undersökningsmetod jag har använt mig av. Syftet med den systematiserande undersökningen var att få en tydlig översikt över möjliga förändringar men även för att på ett enkelt sätt kunna behandla resultatet. Studiens resultat visade att läromedel på 1960-talet hade tydligare skildring och mer historiskt innehåll, medan på 1990-talet skildras den bibliska skapelsen mer som en saga med få texter om den historiska bakgrunden. Fokus i läromedel på 2000-talet låg på att skildra syftet med skapelseberättelserna mer än dess innehåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)