Från nyanställd till en del av organisationen : En studie om nyanställdas förväntningar i perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och faktiskt tillträde av tjänst.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Författare: Sara Ek och Hilda Gran Handledare: Frederic Bill Examinator: Hans Wessblad Program: Human Resource Management, 180 hp Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E Titel: Från nyanställd till en del av organisationen: En studie om nyanställdas förväntningar i perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och faktiskt tillträde av tjänst Frågeställning: Vilka förväntningar har nyanställda gentemot arbetsgivaren under perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och faktiskt tillträde av tjänst? Syfte: Studiens syfte är att beskriva nyanställdas förväntningar för att urskilja hur organisationer kan utveckla employee retention i perioden innan tillträdet av tjänst. Metod: Studien utgår från en induktiv forskningsansats och har tillämpat en kvalitativ forskningsstrategi. Den empiriska datan har samlats in via sex ostrukturerade intervjuer med individer som nyligen befunnit sig i perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och faktiskt tillträde av tjänst. Slutsats: Den här studien har resulterat i sex koncept som beskriver nyanställdas förväntningar i perioden mellan anställningsavtalets uppkomst och första arbetsdag. Koncepten som studien kommit fram till är att avsluta och förbereda, att utveckla relationer, att få nödvändig information, att ha en tillgänglig arbetsgivare, att bli uppmuntrad samt att ha en pålitlig arbetsgivare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)