Läsundervisning? : En kvalitativ studie om lärares arbetssätt vid läsinlärning i årskurs 1

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanfattning: Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om läsundervisning i årskurs 1 och därmed undersöka hur lärare beskrev att de arbetade med läsinlärning, både i helklass och för elever med lässvårigheter. I bakgrunden ges en tillbakablick på läsinlärning i ett historiskt perspektiv vidare presenteras viktiga begrepp som rör läsundervisningen. Den teoretiska utgångspunkten i studien bygger på den syntetiska och den analytiska principen. Data som samlas genom kvalitativa intervjuer analyseras genom ett analysverktyg som grundar sig i teorin. Resultatet visade att lärarna tenderade att arbeta syntetiskt i helklass, dock hade de flesta även analytiska inslag i sin läsundervisning. Helklassundervisningen benämns därför som balanserad. De elever som hade lässvårigheter undervisades huvudsakligen syntetiskt, med några undantagsfall där läraren även arbetade analytiskt. Arbetet som berör elever med lässvårigheter bedöms därför i huvudsak vara syntetiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)