Sjuksköterskors upplevelse av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Författare: Niloufar Dadvand; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT MOTIVERA PATIENTER MED DIABETES TYP 2 TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR EN LITTERATURSTUDIE   NILOUFAR DADVAND     Dadvand N. Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2022.     Bakgrund: Diabetes är ett folkhälsoproblem och livsstilsförändringar kan ha positiv påverkan i sjukdomsförloppet. Antalet personer som drabbas av typ 2 diabetes har ökat i hela världen. Cirka 4–5% av befolkningen kämpar med diabetes i Sverige. Patienter med diabetes behöver motivation och stöd för att utföra sin egenvård och kunna förändra vanor och livsstil till det bättre hälsan. En sjuksköterska kan med rådgivning och motiverande samtal vägleda och inspirera patienten till en bättre livsstil. Detta kan minska risken för komplikationer som är relaterat till diabetes. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att motivera patienter med diabetes typ 2 till en bättre livsstil. Metod: Litteraturstudie genomfördes baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Artiklarna har hämtats från två olika databaser, PubMed och Cinahl som har inriktning på omvårdnad. Kvalitetsgranskning av artiklarna och dataanalys har genomförts. Resultat:  Utifrån analysen kunde tre huvudkategorier identifieras och utifrån dem kunde sju tillhörande underkategorier. Huvudkategorier består av sjuksköterskans kompetens, organisatoriska förutsättningar och utmaningar att stödja patientens förändringsprocess. Konklusion: Sjuksköterskor upplevde att de behövde motivera patienter och hantera processen och det fanns viktiga faktorer som påverkade själva processen: Utbildning med träning för de sjuksköterskor som var intresserade. Organisationsstöd i form av tillräcklig tid för att kunna sitta med patienter och lyssna aktivt till dem. Att få stöd och feedback från kollegor som kunde utveckla sitt arbete.   Nyckelord:  Diabetes typ 2, livsstilsförändringar, motivering, sjuksköterskor, upplevelse

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)