”Tryggare kan ingen vara än den som besitter ett språk" : En studie om flerspråkiga elevers läsförståelse i svenska som andraspråk i en mångkulturell skolmiljö.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Samhället och skolan i Sverige är idag mångkulturellt och flerspråkigt. Lärarna möter elever som har olika förutsättningar att lära sig svenska. Det finns barn som växer upp i så segregerade miljöer att de sällan eller nästan aldrig kommer i kontakt med svenska språket. Att tillägna sig svenska i skolan är en förutsättning för att kunna fungera väl i samhället och att inte hamna i ett underläge från början. I ljuset av detta sammanhang är det generella syftet att undersöka hur lärare beskriver arbetet med flerspråkiga elevers läsförståelse på andraspråket svenska i en mångkulturell skolmiljö.Uppsatsen utgår från tre olika teoretiska perspektiv – det fenomenologiska, Cummins (2017) The Literacy Engagement Framework, samt det sociokulturella perspektivet. Metodansatsen är fenomenologisk och undersökningsmetoden kvalitativ i form av intervjuer med åtta mellanstadielärare.Resultatet beskriver exempel på strategier och arbetssätt som informanter med viss variation använder sig av. Vidare synliggör resultatet de utmaningar som dagens skola möter för att tillgodose flerspråkiga elever den utbildning de enligt Språklagen har rätt till. Exempel på dessa utmaningar är bland annat brist på resurser och påverkan av yttre faktorer, vilket gör att flerspråkiga elevers läsförståelse och ordförrådsutveckling i en mångkulturell skolmiljö är otillräcklig. Slutsatsen är att skolan i nuläget inte kan garantera likvärdig tillgång till det svenska språket för alla elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)