Omvårdnad via telefon : Sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning - en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård förekommer runt om i världen och är ett enkelt sätt för patienten att komma i kontakt med vården. Bedömningsprocessen i telefonrådgivning försvåras på grund av att sjuksköterskan inte ser patienten vilket ställer krav på en bred kunskap. Beslutsstöden ger då möjlighet för sjuksköterskorna att kunna ge den vård som behövs. Syfte: är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med telefonrådgivning. Metod: En litteraturöversikt baserad på 10 artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Två huvud kategorier framkom ur analysen; Användandet av beslutsstöd och rådgivning som beslutsprocess. Kategorierna understödjs av sammanlagt fyra underkategorier. Diskussion: Sjuksköterskan upplever arbetet med beslutsstöd inom telefonrådgivning som svårt vilket kan påverka den vårdande relationen med patienten. Sjuksköterskorna anser att det finns en fördel för att underlätta telefonrådgivningen. Sjuksköterskorna anser att beslutsstödet kan brista i vården till patienten för att innehållet är otillräckligt. Beslutstöden kan även hjälpa till att stödja sjuksköterskornas egna medicinska kunskap. Slutsats: Sjuksköterskorna anser att det finns fördelar med beslutsstöd men att uppdatering av beslutsstödet samt utbildning om hur det ska användas krävs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)