Forumspel

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Under mina verksamma år som lärare har jag kommit till insikt om att kunskap inte enbart kan erhållas genom att studerande passivt tar emot faktakunskap via litteratur. En ren faktakunskap kan inte komma till vare sig till individens eller till samhällets nytta. Faktakunskap måste kunna upplevas genom att studerande får möjlighet till tillämpning och därmed utveckla sin förståelse. Lärares roll i dagens skola är inte enbart vara kunskapskälla utan också möjliggöra förutsättningar för att studerande aktiv kan analysera och reflektera över faktakunskap. Läraren har huvudrollen till att med sitt arbetssätt skapa ett sammanhang där det ges möjlighet till att studerande förverkligar sina känslor och tankar i förhållande till den faktakunskap som förekommer i kurslitteraturen. Mitt syfte med min fempoängsuppsats är att förstå vuxna studerandes (n=9) upplevelse av pedagogiskt drama i form av forumspel under temat konflikt och konflikthantering i den obligatoriska kursen Etik på omvårdnadsprogrammet. I bakgrunden försöker jag ger en bild av omvårdnadsprogrammet och kursen Etik, omvårdnadsprogrammet i ett privat företag. Därefter beskriver jag med hjälp av aktuella litteraturer begrepp pedagogiskt drama, forumspel- en del av pedagogiskt drama och slutligen konflikt som begrepp och process. Min uppsats bygger på forumspel som är en del av pedagogiskt drama. Efter utförande fick studerande tid att diskutera kring konflikt och konflikthantering med forumspel. I samband med att de studerande redovisade sina resultat av forumspel förde jag anteckningar över vad de studerande sade. Jag försökte också observera deras kroppsspråk. Mina anteckningar bearbetade jag med kvalitativ metod i form av en fenomenografisk ansats. Avsikten var även att filma hela lektionspass eller att spela in enbart diskussionsdelen samt genomföra analys från studerandes skriftliga reflektion med en kombination av djupintervjuer. Studerande gav dock inte sitt samtycke varken till film, ljudinspelning eller skriftlig inlämning av sina reflektioner med en djupintervju uppföljning. Resultatet från min studie visas under sex teman. Det visade att studerandena hade negativa upplevelser i frågan om konflikt och konflikthantering. Makt, ansvar och inflytande är centrala begrepp i deras diskussion. De ansåg att den som har makt missbrukar sin position och tar inte sitt ansvar för ett demokratiskt förhållningssätt som har sin grund i att alla får inflytande. Samtliga tog exempel från den verkligheten de hade erfarenhet av, vilket innebär från arbetslivet eller skolans värld. Det kom fram tydligt att samtliga kände sig maktlösa, hopplösa och besvikna inför makthavarna i en konfliktsituation. Samtliga var överens om att en konflikt inte alltid kan hanteras med det förnuftiga samtalet utan kan lösas genom maktutövning i bemärkelsen att den som har makten vinner och dominerar övriga i gruppen. Alla upplevde att i en beroendesituation där makthavaren missbrukar sin makt är anpassning den enda lösningen. Denna upplevelse bygger på studerandes tidigare erfarenhet av lagarbeten inom vården samt grupparbeten i skolan. Samtliga ansåg att begreppet samarbete egentligen är att lyda order och inte vara kritiskt. Att vara kritiskt ansågs av alla ledde till konflikt, där den kritiskt tänkande individen få höra att han/hon har samarbetsproblem. Modet att kunna säga ifrån i en konfliktsituation upplevdes som väldigt farligt och svårt. Deras motiv var att den modige bemötts med straff för sina åsikter. Forumspel upplevdes positiv för att studerande upplevde att de får större förståelse av faktakunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)