Wayne´s Coffee : - Om positionering till målsegmentet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Författare: Viktoria Sallander; [2008]

Nyckelord: marknadsföring; positionering; segmentering.;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats är att klargöra hur Wayne’s positionerar sig själva på kaffe- och cafémarknaden, samt hur väl det stämmer överens med modellerna om positionering. Vidare undersöker jag om den av Wayne’s presenterade positioneringen stämmer överens med målsegmentets uppfattade bild av Wayne’s? Metod: Jag har samlat in primärdata från en kvalitativ intervju med Wayne’s försäljningschef, samt en kvantitativ enkätundersökning. Sekundärdata kommer från litteratur samt Internet. Teori: Jag presenterar begreppen segmentering och positionering med olika modeller. Företag begränsar sin marknad genom marknadssegmentering för att urskilja vilka konsumenter de skall vända sig till med sin marknadsföring. Genom att i sin kontakt med konsumenterna presentera en tydlig bild av företaget, det vill säga den bild företaget vill att konsumenterna skall ha av dem, särskiljer företagen sig från varandra på en konkurrenskraftig marknad. Detta kallas positionering. Franchise är en affärsmodell där en oberoende näringsidkare betalar en avgift till varumärkesägaren för att få använda ett varumärke, ett koncept eller en produkt. Empiri: Det finns idag ca 90 Wayne’s caféer i Skandinavien, och Wayne’s är den ledande cafékedjan i Skandinavien. Företaget riktar in sin marknadsföring mot livsnjutande storstadsmänniskor mellan åldrarna 20 till 45 år. Positioneringsstrategin fokuserar främst på känslan av hemtrevlighet i caféerna, samt hög produktkvalitet. Slutsats: Företaget Wayne’s riktar sin marknadsföring mot ett relativt stort segment, men företagets positioneringsstrategi når ej fram till målsegmentet på ett tillfredsställande sätt. De befintliga teorierna om segmentering och positionering är ej till fullo applicerbara på hur Wayne’s arbetar med sin positionering på kaffe- och cafémarknaden. Uppsatsens bidrag: Mitt bidrag till forskningen är att Wayne’s, Skandinaviens ledande cafékedja, positioneringsstrategi inte stämmer överens med den rådande teorin om positionering. Inte heller har de avgränsat sitt målsegment på ett enligt teorin fördelaktigt sätt. Det sätt på vilket Wayne’s vill bli uppfattade av konsumenterna, stämmer inte överens med den bild konsumenterna har av företaget och dess produkter. Wayne’s använder sig idag av en svag positioneringsstrategi, men trots detta är de ledande på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)