Skolsköterskans arbete mot kränkningar och mobbning

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Varje barn har rätt till att känna sig trygg i skolan. En av elevhälsan viktigaste uppgifter är att förebygga kränkningar och mobbning. Skolsköterskan har en central roll i skolan genom att finnas tillgänglig i barnens skolmiljö och en unik möjlighet att få insikt i hur skolans arbetsmiljö påverkar barnens hälsa. Syfte: Syftet med studien är att undersöka skolsköterskors erfarenheter av att arbeta förebyggande mot kränkningar och mobbning.  Metod: Studien har utförts med en kvalitativ metod. Muntliga intervjuer har genomförts som har analyserats med hjälp av beskrivande innebördsanalys. Resultat: Analysen har resulterat i fem innebördsteman som beskriver skolsköterskans förebyggande arbete mot kränkningar och mobbning: att arbeta förebyggande via hälsosamtal och andra elevbesök, att arbeta för en trygg miljö, att informera och undervisa, att stärka eleven och kamratrelationer och att samarbeta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)