"Det står i Bibeln" : Ku Klux Klan och religion över tid.

Detta är en Kandidat-uppsats från Sektionen för humaniora (HUM)

Författare: Marcus Karlsson; [2011]

Nyckelord: Ku Klux Klan; teologi; kyrka; Bibeln; Amerika; vitmakt;

Sammanfattning: Denna C-uppsats bär titeln ”Det står i Bibeln”: Ku Klux Klan och religion över tid och är skriven av Marcus Karlsson. Studien belyser Ku Klux Klans utveckling från bildandet under 1800-talet till 2000-talets början, med hänseende till deras religiösa ståndpunkt i en värld av skiftande religiositet. De frågeställningar som bearbetas ämnar besvara hur Ku Klux Klan motiverar sina åsikter och existens utifrån en teologisk ideologi. Syftet är även att belysa deras ursprungliga förhållande till religion och religiösa institutioner samt eventuell utveckling som har skett över tid. Metoden som har använts i försök att besvara dessa frågor är litteraturstudier. Resultatet visar på att Ku Klux Klans ursprungliga åsikter var väl förankrade i det amerikanska samhällets och den kristna kyrkans värderingar men har över tid förpassats till marginalen. De har gått från att företräda en allmän teologisk hållning till att bli en anhängare av alternativa bibeltolkningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)