En lätt sallad eller en rejäl köttbit? : En studie om hur livsstilsmagasin framställer mat sett ur ett genusperspektivoch hur män och kvinnor förhåller sig till mat

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur King och Elle framställer mat ur ettgenusperspektiv, det vill säga ur ett manligt respektive kvinnligt perspektiv, och i samband meddetta studera människors attityder till mat generellt. Detta med avsikt att ta reda på om det finnsskillnader mellan hur mat framställs beroende på dess målgrupp, samt om det finns någonkoppling till hur människor ställer sig till mat allmänt. För att besvara syftet genomfördes enkvalitativ innehållsanalys av ett begränsat antal artiklar från de utvalda magasinen, samt enenkätundersökning som vi delade ut via webben. För att stödja vår analys av undersökningen harvi främst grundat arbetet i gestaltningsteorin och teorin om socialkonstruktivism.

Våra frågeställningar var:

• Hur framställs manligt och kvinnligt i mat och dryck-delen i magasin?

• Finns det någon skillnad på hur män och kvinnor tänker kring mat och matvanor?

• Hur kan livsstilsmagasin tänkas påverka sina läsare i fråga om matpreferenser?

Resultatet av studien visar att det är en framstående skillnad mellan hur mat framställs i magasinriktat till män respektive kvinnor. Dessutom pekar enkätundersökningen på att fler kvinnor änmän är måna om vad de äter, och att det finns skillnader mellan hur män och kvinnor ser på mat.Utifrån våra resultat och slutsatser följer en diskussion om hur det kommer sig att mat framställspå det vis den gör, samt hur detta kan komma att påverka dess läsare och samhället i sig. Slutligenger vi även exempel på vidare forskning inom det utforskade området för en djupare förståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)