Att starta och driva företag i Sverige respektive Frankrike

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Efter att ha fördjupat mig i den teori som finns upptäckte jag att de svenska handelsrelationerna med Frankrike är förhållandevis små i jämförelse med andra länder med motsvarande industriella utveckling och inhemska konsumtion, varpå jag ansåg det intressant att gå djupare in på detta. För att finna orsaker till fenomenet valde jag att utgå från de villkor företagare har i de båda länderna, såsom tillgängliga företagsformer, arbetslagstiftning och skattesatser. Uppsatsens syfte var därmed att analysera villkoren för att starta och driva företag i Sverige respektive Frankrike för att se vilka skillnader som fanns. Utifrån detta syfte kom jag fram till följande problemställning: ”Skiljer sig villkoren för att driva företag i Frankrike respektive Sverige åt och utgör detta ett hinder för svensk företagsetablering i Frankrike?”

Den teori som fångades in visade att skillnaderna i företagarnas villkor länderna emellan inte var stora, däremot finns stora kulturella skillnader mellan. Med detta som utgångspunkt valde jag därefter att genomföra en kvalitativ undersökning där svenska företagare i Frankrike intervjuades. Resultatet av undersökningen var att, även om skillnaderna i företagarnas villkor i teorin är små, finns det stora verkliga skillnader, exempelvis i hur lagar och normer tolkas och tillämpas olika länderna emellan. Dessa skillnader är förenade med kulturella aspekter som för en person som inte kan språket och känner till landets kultur är svåra att upptäcka. För svenska företagare som vill etablera sig i Frankrike är denna kunskap därmed ett måste för att lyckas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)