Bemötande mellan pedagoger och vårdnadshavare i förskolan : Med normer och värden i fokus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie syftar till att få fördjupad förståelse för hur pedagoger kan uppleva bemötandet med vårdnadshavare där meningsskiljaktigheter kring normer och värderingar kan uppstå. Behovet av en fördjupad kunskap kring pedagogernas bemötande är en följd av att det kan upplevas som svåra ämnen att ta upp och bemöta på ett professionellt plan. I studien har sex pedagoger intervjuats, framtagna av ett kriteriebaserat urval, med två case som grund för intervjufrågorna. Det som framkommer från bakgrund, resultat och analys är att alla människor är olika och att man upplever och tolkar saker efter den bakgrund man är formad efter. Detta i sig kan leda till att meningsskiljaktigheter uppstår i vårt bemötande med varandra oavsett varifrån vi härstammar. Eftersom dessa frågor upplevs som svåra att hantera och eftersom det inte finns tillräckligt med kunskap inom området ser vi ett stortvärde i denna fördjupade studie. Vårt samhälle och samlevnad kräver en ömsesidig relation oavsett bakgrund för en god miljö där samtal och bemötande är öppen och ömsesidig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)