Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 320 barn i cancer i Sverige. När ett barn diagnostiseras med cancer drabbas inte bara barnet utan även hela familjen. Sjuksköterskan ska fungera som stöd både för patienten och dess anhöriga. Joyce Travelbees teori har varit utgångspunkt i denna studie. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans upplevelse att vårda barn med cancer. Metod: En systematisk litteraturstudie som bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet utgår från två kategorier: Sjuksköterskans yrkesroll och Sjuksköterskans kompetens. Att skapa goda och förtroendefulla relationer samt ha en god kommunikation till patienten och familjen identifierades som grunden för god vård. I rollen som sjuksköterska är det även viktigt att inneha kunskap och erfarenhet för att ge en trygg och säker vård till barnet och familjen. Slutsats: Sjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet av barn med cancer och att skapa en relation till patienten och dennes familj är en grundläggande faktor för allt som vården innebär. Det krävs även att sjuksköterskan innehar kunskap och erfarenhet för att bedriva en trygg vård. För att ge stöd och tröst till patienten och familjen krävs en god och individanpassad kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)