Vad är det ni har för attityd generation Z? : Varför köper vissa second hand kläder och vissa inte?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Elin Borgström; Rebecca Ahlberg; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING  Datum: 13 januari 2022  Nivå: Kandidatuppsats I företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet  Författare: Rebecca Ahlberg Elin Borgström                      (99/05/16)          (97/05/16)  Titel: Vad är det ni har för attityd generation Z? Varför vissa köper second hand kläder och vissa inte.  Handledare: Ulf Andersson  Nyckelord: Second hand kläder, miljö, konsumentbeteende second hand, attityder second hand kläder, hållbarhet.  Frågeställning: Vilka attityder är det som styr generation Z i Sverige i valet av att köpa second hand kläder?  Syfte: Denna deskriptiva studie syftar till att undersöka och förstå vilka attityder svenska konsumenter har i generation Z gentemot att konsumera eller att inte konsumera second hand kläder. Genom en kvantitativ studie ska studien tillhandahålla en förståelse om vilka attityder som är styrande inom denna generation. Detta för att i framtiden kunna påverka dessa att köpa mer second hand kläder som bidrar positivt till klimat och miljö. Metod: Studien genomfördes genom ett kvantitativ angreppssätt där primärdata samlades in genom en digital enkät som visade generationens attityder gentemot second hand kläder. Primärdata analyserades sedan i Excel och jämfördes med tidigare forskning.  Slutsats: Slutsatsen som kan dras från denna studie var att de allra vanligaste attityderna till att konsumera second hand kläder var miljömedvetenhet och prismedvetenhet. De vanligaste attityderna till att generationen inte konsumerar second hand kläder var att de hade ett för stort intresse för mode och att de ville följa dagens trender. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)