Förvaltningens utformning och dess villkor för implementeringen av reformidéer: De europeiska förvaltningarna och implementeringen av New Public Management-reformer

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: De europeiska förvaltningarna har i olika grad implementerat New Public Management-inspirerade reformer. Men varför länderna implementerat dessa reformer i olika grad och hur detta kan förklaras är mer oklart. Utifrån ett historisk institutionalistiskt perspektiv vänder denna uppsatsen blicken mot olika aspekter av de europeiska förvaltningarna för att förklara varför länderna implementerat NPM-reformer i olika grad. Genom ETA, ETA² och Pearsons R sambanstestar uppsatsen, enligt Kuhlmann och Wollmann centrala mått hos de europeiska förvaltningarna med dessa två forskares egna reformindex. Indexet mäter grad av NPM-implementering i sex europeiska nationella förvaltningar. Resultatet visar att länder med lokala regioner uppdelade i mindre area och med mindre befolkningsmängd, och med en förvaltningskultur som differentierar offentlig och privat sektor i mindre grad har implementerat NPM-inspirerade reformer. Samtidigt visar sig det omvända. Att stora regionala nivåer tillsammans med avsaknad av differentiering mellan privat och offentlig sektor har ett samband med högre implementeringsgrad av NPM-inspirerade reformer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)