Extrapyramidala symtom vidbehandling med ciprofloxacin : Kan ciprofloxacin orsaka extrapyramidala symtomoch vad är möjliga mekanismer bakom symtomen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Farmakologi

Sammanfattning: Introduktion: Extrapyramidala systemet är ett nätverk i det centrala nervsystemet(CNS) som har en viktig roll i att samordna kroppsrörelser. De komponenter somtillhör det extrapyramidala systemet är basala ganglier, cerebellum och flera olikaledningsbanor och bland dessa har basala ganglier störst betydelse. Extrapyramidalasymtom, även kallade EPS, är ett samlingsbegrepp för motoriska biverkningar,exempelvis muskelkramper, muskelstelhet och skakningar, som uppkommer omextrapyramidala systemet i hjärnan utsätts för störningar. Vissa läkemedelsgrupper,såsom äldre antipsykotiska och antidepressiva läkemedel, är kända för att orsaka EPSgenom sin påverkan på det extrapyramidala systemet. Det finns även andra läkemedelsom också kan orsaka EPS, vilket inte är lika välkänt. Ett exempel på detta ärciprofloxacin, ett ofta förskrivet antibiotikum. Trots att extrapyramidala symtom kanupplevas besvärliga för patienter och trots att ciprofloxacin är ett mycket välanväntläkemedel, finns det inte mycket publicerad/beskriven information om risken attdrabbas av EPS vid användning av ciprofloxacin. Därför är det värdefullt att ta reda påom ciprofloxacin kan ge EPS och hur detta läkemedel kan påverka nervsystemet. Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på eventuellt samband mellan intag avciprofloxacin och EPS. Syftet är även att undersöka möjliga mekanismer bakom dessasymtom. Metod: Detta är en litteraturstudie som baseras på fallstudier inhämtade fråndatabasen PubMed samt inkomna biverkningsrapporter i Läkemedelsverkets databas,Biverkningsrapportering och Signaldetektion (BiSi), och den amerikanskaläkemedelsmyndighetens (The Food and Drug Administration) databas, FDA AdverseEvent Reporting System (FAERS). Resultat/Diskussion/Slutsats: Denna studie visar att det, trots att frekvensen avEPS är låg, är troligt att användning av ciprofloxacin kan utlösa EPS, framförallttremor, muskelkramper och muskuloskeletal stelhet. Detta resultat kan dock, på grundav det begränsade materialet, inte generaliseras till att omfatta alla patienter. Det äroklart om ciprofloxacin, även hos en frisk person, kan orsaka EPS och om andrafysiologiska faktorer såsom lever- eller njurfunktion hos patienten har betydelse förframkallande av EPS eftersom nedsatt lever- eller njurfunktion ökar toxiciteten avläkemedlet. Det går heller inte att utesluta påverkan av läkemedelsinteraktion medsamtidigt intagna läkemedel. För att kunna ge ett svar med högre tillförlitlighetangående frågeställningen: eventuellt samband mellan intag av ciprofloxacin ochextrapyramidala symtom, krävs det vidare forskning, exempelvis genom att studerasamtliga biverkningsrapporter som innehåller information om patientens profil,dosering av ciprofloxacin och samtidig medicinering. Möjliga mekanismer bakomuppkomsten av EPS vid användning av ciprofloxacin anses vara att ciprofloxacinfungerar som en GABA-A-antagonist i basala ganglier och den förändrade GABA-ergahämningen, på grund av antagonismen, stör den normala rörelsereglerande funktionenhos de basala ganglierna. Avslutningsvis, baserat på resultatet av denna studie kan detvara av värde att iaktta försiktighet vid förskrivning av ciprofloxacin till patienter somhar nedsatt njur- eller leverfunktion och till patienter som har samtidig medicinering,särskilt med läkemedel som är kända för benägenhet att orsaka EPS såsomantipsykotiska och antidepressiva läkemedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)