Sjuksköterskors upplevelser i arbetet med överviktiga barn inom barn- och elevhälsovård

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn är ett av de allvarligaste globala hälsoproblemen. Detta orsakar både medicinska och psykosociala konsekvenser, vilket inte går i linje med FN:s barnkonvention. Tidigare studier visar att sjuksköterskors arbete är inkonsekvent, vilket skulle kunna kopplas till hög arbetsbelastning. Syfte: Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie beskriva sjuksköterskors upplevelse i arbetet med överviktiga barn inom barn- och elevhälsovård. Metod: En systematisk litteraturstudie med totalt nio inkluderade studier med kvalitativ ansats från Sverige, Danmark och Norge. Resultat: Fyra övergripande teman bildades. Ansvaret för arbetet med överviktiga barn ligger på föräldrar och samhället, Motstridiga tankar och känslor kring när och hur övervikt ska förmedlas är problematiskt, Motiverade föräldrar underlättar den hälsofrämjande kommunikationen samt Brist på stöd från ledare och organisation försvårar det hälsofrämjande arbetet. Slutsats: Studien kan användas till förbättring i det preventiva arbetet utifrån sjuksköterskans perspektiv, och belysa problematik som sedan kan ligga till grund för vidare forskning i de nordiska länderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)