Stenläggning av minnesmärken - illustration av Motalaspännet

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för teknik och naturvetenskap; Tekniska högskolan

Författare: Emma Johansson; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sedan sommaren 2008 bygger Svevia AB pendeltågstation i Kimstad. I samband med detta vill byalaget göra en stensättning och illustration av Motalaspännet för att uppmärksamma fyndet av spännet som gjordes på 1800-talet, i just Kimstad. Spännet, som är av guld och ädelstenar med en diameter på nästan 20 cm, tros vara från 1300-talet och har en något oviss historia om var det är gjort samt vem som kan ha burit spännet. Denna rapport och examensarbete syftar till att presentera ett illustrationsförslag av Motalaspännet där material, placering, grundläggning samt kvantiteter och pris redovisas. Utgångspunkten för arbetet var att diskussioner mellan författaren, byalaget och handledaren skulle föras vid framarbetningen av förslaget. Byalaget presenterade i startskedet ett eget illustrationsförslag. Med hjälp av det förslaget, tillsammans med författarens förlag, har ett slutgiltigt förslag arbetats fram. I rapporten finns mer information om vilka material som valts samt vilka aspekter författaren tagit hänsyn till vid projekteringen, däribland risken för vandalism, geotekniska förhållanden samt drift och underhåll. Om stensättnigen blir verklighet eller inte återstå att se då beslut i skrivande stund inte är taget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)