Investera utifrån min spegelbild, eller någon annans? : En studie om förändring i kvinnlig ägarstruktur vid en förändrad könsfördelning i styrelse och ledning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie bidrar till området behavioral finance och ger en ökad förståelse om hur kvinnliga aktieägare påverkas av stereotyper och igenkänning. Diskussionen kring att en könsdiversifierad styrelse och företagsledning kan bidra till en stabilare och ökad tillväxt uppmärksammas i allt fler länder, däribland Sverige vars jämställhet mellan kvinnor och män är hög. På dagens marknad är kvinnor underrepresenterade på högre företagsposter, vilket även gäller kvinnliga aktieägare jämfört med manliga. Detta beror på att män tenderar att ha en överdriven tilltro till sina egna uppfattningar och värderingar samt är mer riskbenägna och optimistiska än kvinnor. Beteendet hos aktieägarna påverkas av de stereotyper som förkommer. I jämförelse med andra är den demografiska egenskapen kön en central del i beslutsprocessen. Med utgångspunkt i teorier som prospektteorin, signalteorin och agentteorin kan kvinnliga aktieägares påverkan av stereotyper förklaras. Två fundamentala faktorer i studien är representativitet och konservatism eftersom människor har en tendens att kategorisera och hålla fast vid tidigare uppfattningar och stereotyper om andra individer och grupper. I enlighet med signalteorin bidrar kvinnor till minskad informationsasymmetri, på grund av ökade kommunikativa förmågor, vilket bidrar till stabilitet i företaget och intresserar enligt resultatet de kvinnliga aktieägarna. Ökad kommunikation till aktieägare minskar risken för att intressekonflikter uppstår mellan aktieägare och företagsledning. Teorierna hjälper till att undersöka det resultat som framställts av de analysmetoder som använts för att pröva hur aktieägare påverkas av en ökad könsdiversifiering. För att undersöka om en kvinnlig verkställande direktör påverkar kvinnliga aktieägare har en eventstudie genomförts. Vidare har en multivariat regressionsanalys gjorts för att kunna ta hänsyn till fler variablers påverkan, exempelvis könsdiversifiering i styrelse och ledning, samt företagsstorlek. Studiens resultat visar att en ökad könsdiversifiering intresserar kvinnliga aktieägare. Detta beror på att kvinnor är mindre riskbenägna än män och att igenkänning till individer med liknande demografiska egenskaper skapar en trygghetskänsla. Företag med en kvinnlig verkställande direktör har inte direkt påverkan på de kvinnliga aktieägarna, något som beror på den långsamma förmågan att ändra på tidigare övertygelser och stereotyper om kvinnors ledarskapsförmåga. Däremot sker en indirekt påverkan eftersom ledningen, vilken den kvinnliga verkställande direktören ingår i, har en påverkan på andelen kvinnligt ägda aktier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)