Vad påverkar värderingen av investmentbolag : En kvantitativ studie om investmentbolagens avvikelser från substansvärdet

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning: Bakgrund: Investmentbolag hanterar kapital och investerar i huvudsak i andra aktiebolag. Ett vanligt tillvägagångssätt när det kommer till att värdera ett investmentbolag är att analysera substansvärdet. Trots att information om marknadsvärden på investmentbolagens innehav finns tillgängliga, avviker ofta börsens värdering av investmentbolagen från det så kallade substansvärdet och det uppkommer rabatter och premier. Genom den forskning som gjorts på området saknas det en genomgående uppfattning för vilka förklaringar som påverkar investmentbolagens substansrabatter och premier. Syfte: Syftet med studien är att analysera och undersöka vad som orsakar att investmentbolagen noterade på Nasdaq Stockholm i perioder värderas till en substansvärdepremie/-rabatt. Metod: En kvantitativ forskningsmetod har använts för att besvara studiens syfte. För att besvara studiens syfte har fyra potentiella förklaringar till substansrabatterna/-premiernas uppkomst undersökts. Data har samlats in och kategorisats under respektive investmentbolag under den undersökta tidsperioden. Paneldataanalyser har utförts för att studera eventuella samband mellan potentiella förklaringar och värderingens avvikelse från substansvärdet. Slutsats: I sju av nio fall visade studien att avkastningen på OMXSPI kan förklara substansvärdesförändring med en positiv koefficient. Det vill säga att substansvärdepremie/-rabatten rör sig i en positiv riktning vid en en-procentig förändring i index. Utifrån det lir slutsatsen att det finns relativt starka underlag för att OMXSPI delvis kan förklara investmentbolagens avvikelser från substansvärdet. Studien visar att det inte går att med statistisk signifikans att härleda övriga förklaring till avvikelsen. Därför kan vi inte med säkerhet säga att några av förklaringarna förutom OMXSPI besitter statiska samband med substansvärdepremie/-rabatten i investmentbolagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)