Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

Detta är en Magister-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. Syfte: Syftet var att undersöka vad sjuksköterskor stödjer sig på vid bedömning av patientens akuta tillstånd i ordinärt och särskilt boende. Metod: Studien utfördes som tvärsnittsstudie. Datainsamlingen genomfördes med hjälp en enkät som besvarades av 258 sjuksköterskor i en region. Kvantitativ data analyserades med hjälp av deskriptiv och analytisk statistik och kvalitativ data med innehållsanalys. Resultat: De vanligaste bedömningsstöden som sjuksköterskor använde var: vitala parametrar, kliniska blicken, omvårdnadspersonalens observation samt beslutsstödet-ViSam. Sjuksköterskornas kunskaper för sin bedömning inhämtades genom arbetslivserfarenhet, sjuksköterskeutbildning och via kollegor. Beslutsstödet-ViSam ansågs ge strukturerat arbetssätt med stöd till sjuksköterskans kompetens vilket var till hjälp dels då patienten skulle hänvisas till lämplig vårdnivå dels som hjälp vid rapportering.  Slutsats: Studiens resultat har tydliggjort betydelsen av sjuksköterskans kunskap och erfarenhet av bedömningsstöd vid akuta tillstånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)