De inlåsta barnen - Anhållning och häktning av 15-17åringar i gällande rätt och rättstillämpning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Framställningen behandlar de rättsliga förutsättningarna och rättstillämpningen beträffande anhållning och häktning av personer i åldern 15-17 år, med fokus på rättssäkerheten i dessa förfaranden. Vidare kartläggs och diskuteras den återkommande kritik som riktats mot Sveriges anhållningar och häktningar. Anhållning och häktning regleras i lag, främst i 24 kap. rättegångsbalken, men även i specialbestämmelser som enbart gäller för unga eftersom extra restriktivitet krävs för att anhålla och häkta personer under 18 år. För anhållning, häktning och restriktioner krävs alltid en avvägning om den frihetsberövade personens lidande uppvägs av skälen för ingripandet samt att rekvisiten i övrigt uppfylls. I praktiken varierar motiven som åklagare och domstolar anger i anhållnings- och häktningsbeslut. Dock är det relativt vanligt att det inte förs något individualiserande resonemang överhuvudtaget, vilket inte alltid heller är ett krav i lagbestämmelserna. Emellertid kan det faktum att rätten inte motiverar sina häktningsbeslut innebära att Sverige bryter mot Europakonventionen. Sveriges anhållningar och häktningar har kritiserats från både nationellt och internationellt håll under lång tid. Anmärkningar har gjorts på allt från bristande motivering från domstolar till barnens tillvaro i arrest och häkte. Kritiken tyder på att det ofta saknas ett barnperspektiv i förfarandena. Vidare kan kritiken kopplas till rättssäkerhet, eftersom fler av omständigheterna som kritiserats medför brister i densamma. Exempelvis orsakar otydliga lagregleringar brister i förutsebarheten av besluten och vidare kan de nuvarande förhållandena på arrester och häkten innebära att unga personer inte får möjlighet att förbereda sitt försvar. Slutsatsen blir därmed att det finns fog för mycket av kritiken och att det finns rättssäkerhetsbrister i anhållnings- och häktningsbeslut samt överlag i dessa förfaranden. Resultaten visar att det krävs en reform beträffande regleringen av anhållning och häktning av unga i Sverige, för att åstadkomma en förbättring av rättssäkerheten och uppnå internationella krav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)