”Vad skall jag med andragradsekvationer till?”

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningVårt syfte har varit att undersöka och problematisera kunskap och lärandet som sker påhantverksprogrammets frisörinriktning, textil design samt estetiska programmets bild ochformgivningsinriktning. Kännetecknande för den kategori av elever som står i centrum förvårt intresse är att de är högpresterande inom sina karaktärsämnen men har svårigheter att nåmålen i de teoretiska gymnasiegemensamma ämnena. Vår studie behandlar frågeställningar såsom: Vad kännetecknar den kunskap som står i fokus på gymnasieskolans praktiska ochestetiska program? Vad är utmärkande för lärandet i dessa ämnen och hur gårlärandeprocesserna till? Vi ville också finna ut vilken roll pedagogen har på dessaprogram.Vår valda metod är kvalitativ och vi har använt oss av intervjuer av lärare och eleverpå två olika skolor i Västsverige för att undersöka vår frågeställning. Vår teoretiska ram harvarit sociokulturell lärandeteori samt mästarlära. Litteraturen behandlar lärande med kroppen,kunskapssyn och flera pedagoger av betydelse för lärandet i pragmatiskt inriktat kunnande.Resultatet pekar mot att det är viktigt för eleverna ifråga att ha valmöjligheter i arbetet och attde kan slippa sitta still. Att arbeta med bilder både som förklaring i instruktioner och iutförande skulle främja denna elevgrupps lärande. Att få arbeta med händerna och att derasarbeten synliggörs genom hela processen för att öka deras egen förståelse är betydelsefullt.Eleverna upplevde inte att samarbete med andra ligger som grund i de teoretiskagymnasiegemensamma ämnena utan menade att samarbete tränas och är en naturlig del avlärandet enbart på den valda inriktningen. Lärandet på dessa program kännetecknas av ettaktivt handlande där görandet är mycket viktigt.Undersökningen pekar på betydelsen av attlärandet ansluter mot verklighetsförankrade mål samt att variation och elevinflytande iuppgifter och i undervisningsplaneringen leder till utveckling. Detta är av stor vikt för attuppnå mer stimulans i elevens lärandeprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)