Att synliggöra det osynliga En kvalitativ studie om kvinnors erfarenheter av sexuellt våld i lesbiska relationer

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att synliggöra sexuellt våld som sker i lesbiska relationer. Med en kvalitativ ansats ligger ett fokus på lesbiska kvinnors upplevelse och erfarenhet av sexuellt våld i en tidigare samkönad relation. Datainsamlingen har skett i form av fem semistrukturerade intervjuer med lesbiska kvinnor som utsatts för sexuellt våld i en tidigare lesbisk relation. Empirin analyseras utifrån teoretiska ramverk och begrepp.Resultaten i studien indikerar att det sexuella våldet är internaliserat bland lesbiska offer och utgör en del av andra former av våld. Det förekom psykisk ohälsa hos förövaren. Uppbrottsperioden för de lesbiska offren var långvarig och samtliga deltagare sökte professionellt stöd. Samtliga offer hade psykisk ohälsa som ett resultat av att ha utsatts för kronisk misshandel. Dessa resultat är viktiga för fortsatt forskning inom samkönat våld för att kunna synliggöra det osynliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)