Socialt blandat boende i Frihamnen

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. I Frihamnen driverGöteborgs Stad ett stadsbyggnadsprojekt som, trots bostadsmarknadens komplexitet ochförändrade förutsättningar för samhällsstyrning, har lyckas med någonting ovanligt: att satsa påsocial hållbarhet inom den bostadspolitiska sektorn.Syfte: Syftet med studien är därmed att skapa en djupare förståelse för hur Göteborgs Stad gårtillväga för att nå kollektiva mål i form av socialt blandat boende inom bostadspolitiken därkontexten kräver samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Därigenom vill vi förklara vadsom möjliggjorde det lyckade utfallet i Frihamnen.Metod: Vi har tillämpat fallstudiedesign för vår kvalitativa studie där datainsamlingsmetodenhar bestått i semistrukturerade intervjuer, observationer samt genomgång av diverse skildadokument som berör fallet Frihamnen.Resultat: Resultatet visar att Göteborgs Stad har haft ett förmånligt utgångsläge i och med attkommunen äger attraktiv, centralt belägen mark samt att kommunen har arbetat fram verktygsom har visat sig vara effektiva för processen.Slutsats: Frihamnenprojektet är tydligare politiskt styrt än tidigare projekt. De mest centralaverktygen Göteborgs Stad har använt har visat sig vara visionen, ägardirektiven för ÄlvstrandenUtveckling AB samt markanvisningstävlingen. Därutöver har kommunen haft flera betydanderesurser till sitt förfogande som gett ett förmånligt förhandlingsläge i den höga graden avinteragerande som projektet präglats av.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)