Sinnesmarknadsföring : En undersökning av dagligvarubranschens användning av sinnesmarknadsföring

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka utvecklingen av sinnesmarknadsföring genom att ta reda på hur det används av företag inom dagligvarubranschen.  

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi. Fem intervjuer och tio observationer utfördes som metod i undersökningen. Intervjuerna utfördes på fem anställda på olika dagligvarubutiker i Solna, och samma butiker observerades under två tillfällen. Urvalet valdes utifrån ett bekvämlighetsurval.  

Slutsatser: Sinnesmarknadsföring är ett relativt okänt begrepp. Synen är människans största sinne och därför riktas marknadsföringen främst mot visuella uttryck. I den här undersökningen har det visat sig att lukten är ett lika viktigt sinne, eftersom att dofter har förmågan att väcka minnen och även stimulera de övriga sinnena. ICA Maxi var den enda butik av samtliga undersökta, som skapade en multisensorisk varumärkesupplevelse där alla sinnen samarbetade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)