Att bygga sin omgivning - Östersunds identitetsskapande och självpresentation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

Sammanfattning: Målet med vår kandidatuppsats är att ge läsaren en inblick i Östersunds arbete med stadsutveckling och om kommunen förhåller sig till arbetet på ett demokratiskt och välfärdsinriktat sätt eller ej, samt hur staden förhåller sig till sin historia. Vår centrala forskningsfråga behandlar vilken identitet staden har skapat sig genom sin marknadsföring. Sekundära frågeställningar behandlar maktaspekter och frågan vem staden är byggd för.Studiens resultat visar att Östersunds stad arbetar på ett till synes demokratiskt och offentligt vis och försöker bjuda in medborgarna till att delta och påverka stadens framtida utveckling. Studien visar även att Östersunds offentliga konton på sociala medier marknadsför sig på ett sätt som profilerar och kännetecknar staden som en idrottsstad, en profil som speglar Östersunds historia och befolkning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)