"Det enda konstanta är förändring" : En studie som undersöker det beslutsunderlag som ligger till grund för strategiska förändringar, samt vilken roll ekonomistyrningen har vid dessa beslut

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Ett företags konkurrenskraft och överlevnadsförmåga hänger i mångt och mycket ihop med hur väl de kan förändra sig. Som ett verktyg för att hantera en föränderlig omvärld behöver företag därmed kunna förändra sin strategi, både på övergripande och detaljnivå. För att fatta rätt beslut behöver företag tänka på många aspekter, det blir därmed av största vikt för företag att se till vilket beslutsunderlag de använder vid beslut om strategiska förändringar. Som ett led i detta finns det en roll som ekonomistyrningen kan spela för företag när underlaget ska samlas in och användas. Syfte: Denna studies syfte är att öka kunskapen om på vilka grunder företag tar beslut om strategiska förändringar. Detta ska ske genom att redogöra för vilken typ av information som används som beslutsunderlag, samt vilken roll ekonomistyrning har vid, dessa beslut. Metod: Som forskningsmetod har en fallstudie med ett huvudföretag, Visma SPCS, valts. Utöver fallföretaget finns även två stycken referensföretag medverkande, i form av IKEA Kalmar samt ett anonymt företag, benämnt som Företag C. De intervjuer som hålls med företagen är av semi-strukturerad art, via antingen direkta intervjuer eller via telefon. Slutsats: Det som företagen anser vara viktigast när beslut om strategisk förändring ska fattas är att företaget har rätt historisk information för att kunna skapa sig en förståelse om företagets framtid, där olika information är olika viktig vid olika situationer. Allt som sker ska också vara med ett fokus mot företagets kunder, vilket påverkar vilket underlag som företagen lägger vikt vid. Ekonomistyrningen kan sägas spela en roll i att den ger underlag till företagen, baserat på vad företaget presterar, men att de även kan involvera sina medarbetare och använda ekonomistyrningen mer interaktivt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)