Utveckling av bearbetningsmaskin för rullkedjor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

Författare: Jonathan Dickèr; Marjo Jonker; [2015]

Nyckelord: rullkedjor; rullkedja;

Sammanfattning:

Det här projektet handlar om att förbättra en existerande maskin som är till för att bearbeta rullkedjor utefter enskilda order. Den nuvarande maskinen är tillverkad och används av det svenska transmissionsföretaget Jens S Transmissioner, men den anses inte leva upp till de krav som ställs och behöver därför konstrueras om. Operatören kräver en ny maskin som främjar en bättre arbetshållning och arbetsflöde samt ger en säkrare arbetsmiljö. Målet är att ta fram ett konstruktionsunderlag åt företaget för tillverkning av en maskin som lever upp till de krav och önskemål som företaget ställt. Författarna kommer alltså inte själva tillverka maskinen och externa komponenter så som kraftgivare kommer köpas in från underleverantörer.

Den nuvarande maskinen observerades och diskuterades med maskinoperatören för att skapa en tydlig bild av de problem som upplevdes i dagsläget. Utifrån problemen upprättades fem frågeställningar som blev vägledande genom hela projektet.

Frågeställningarna besvarades genom att generera idéer och utifrån dem skapa tre olika koncept som alla löste problemen men hade sina tydliga skiljaktigheter. Genom att applicera olika produktutvecklingsprocesser och använda verktyg som exempelvis 3D-dimensionering och FEM-analys kunde tydliga koncept skapas och förbättras.

Efter att ha valt ut ett koncept samt utvecklat det ytterligare resulterade arbetet i en maskin som lyckades lösa problemen på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt. Förbättringen av operatörens arbetsställning ger honom en markant bättre ergonomisk upplevelse. Skyddet som agerar med en halvautomatisk funktion kommer skapa en säkrare arbetsmiljö och de smarta delfunktionerna låter operatören utföra arbetet på ett bekvämt och effektivt sätt.

Att självständigt leda ett projekt har varit en lärorik erfarenhet. Båda författarna har haft olika kvalitéer som har varit till stor hjälp för att driva projektet framåt. Det har skett gott samarbete sinsemellan genom hela processens gång, trots de problem som uppstått längs vägen. Vidare upplever båda författarna att projektet har bidragit till ökad känsla och självförtroende inför yrkesrollen som ingenjör och känner sig nöjda att med detta projekt få knyta ihop säcken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)