Hälsofrämjande kapital? En kvantitativ studie om allmän upplevd psykisk ohälsa kan förklaras av olika kapitalformer

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Allt fler i Sverige upplever psykisk ohälsa och det har resulterat i en expansion av hälsoforskning. Trots detta är förklaringen till det allt vanligare fenomen ännu inte klarlagt. Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka om den upplevda psykiska ohälsan kunde förklaras genom Bourdieus kapitalteori som består av kapitalformerna: ekonomiskt, socialt och kulturellt. Ett könsperspektiv inkluderades för att undersöka om en eventuell könsojämlikhet existerade för psykisk ohälsa. Målet med studien var att bidra till den rådande sociologiska hälsoforskningen med en djupare förståelse och ökad kunskap kring psykisk ohälsa och dess bakgrunds faktorer. Det teoretiska ramverket baserades på Bourdieus definitioner av ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital och ytterligare fördjupning av kapitalformerna gavs genom relevant tidigare forskning. Datamaterialet erhölls från Levnadsnivåundersökningen 2010 som grundas på enkätbaserade intervjuer om levnadsvanor hos ett riksrepresentativt urval på 4415 individer mellan 19 och 75 år. Materialet analyserades genom logistiska regressionsmodeller för att undersöka sambandet mellan samtliga kapitalformer och kön till psykisk ohälsa. Resultatet bekräftade att en högre nivå av kapitalformerna och kön leder till lägre odds att lida av psykisk ohälsa. De funna resultaten diskuterades avslutningsvis i relation till studiens teori och tidigare forskning. Fortsatta studier krävs för att fastställa de bakomliggande faktorerna till psykisk ohälsa. Studiens slutsatser var att psykisk ohälsa har ett samband med samtliga kapitalformer och en könsojämlikhet råder då kvinnor i högre utsträckning än män upplever psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)