”Alla dessa häxor” – En jämförande analys av Ira Levins Rosemarys Baby och Roman Polanskis filmatisering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar och jämför hur den psykologiska skräcken och hur de suggestiva effekterna framställs i Ira Levins roman Rosemarys baby och Roman Polanskis filmatisering. Syftet med analysen är att söka svar på just denna fråga. Uppsatsen metoder utgår från närläsning, som är en noggrann och djupgående läsning utav verket, samt adaptionsteori, som är en metod som skapar förståelse för vilka likheter och skillnader som skapas när en roman överförs till film. Analysen visar att filmatiseringens berättande har många likheter med romanen då få scener plockats bort. Analysen visar också att mycket av den psykologiska skräck som existerar i romanen även framställs i filmatiseringen genom ljud, musik och visuella bilder. Trots likheterna mellan roman och film finns det även skillnader, då analysen visar att Polanskis version innehåller större symbolik som kan kopplas till katolicismen och kan således också ses som en tydligare kritik mot den tidens normer och samhällsfrågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)