Produktutvecklingsprocessen i lean producerandeföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Integrerad produktutveckling

Författare: Lisa Bergqvist; Oscar Brönmark Riex; Jakob Holm Bjelke; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Lean är ett begrepp som präglat dem moderna industrin sedan långt tillbaka och är något som många företag vill tillämpa. Det finns dock fortfarande bristande kunskap kring hur lean kan implementeras redan i produktutvecklingen, hur metoderna tillämpas och kommunikationens roll i leana organisationer. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur produktutvecklingen ser ut i industriföretag med lean thinking för att se vilka metoder som används samt vilka eventuella anpassningar som görs i detta tidiga skede. Vidare syftar studien även till att undersöka kommunikationens roll i en lean orienterad organisation och dess påverkan för applicering av dem leana metoderna. Rapporten är delvis baserad på en litteraturstudie med syfte att bygga upp en teoretisk bas grundad inom lean thinking, både inom produktion och produktutveckling på ett kritiskt förhållningssätt. I detta teoriavsnitt har vetenskapliga artiklar och tidigare utförda studier undersökts för att ta reda på vilka metoder som används, varför de används och när de används. Vidare är rapporten också baserad på en empirisk studie av semistrukturerade intervjuer med sex respondenter från tre olika företag. Alla tre företag tillämpar lean thinking och från varje företag intervjuades en anställd från utvecklingsavdelningen och en från produktionsavdelningen. Därefter har informationen från respondenterna analyserats och jämförts med informationen från litteraturstudien. Resultatet av studien visar att lean thinking i teorin och praktiken skiljde sig åt i flera aspekter, bland annat på grund av företagens olika syn om vad lean innebär. Resultatet visade att företagen arbetar aktivt och till viss del omedvetet med lean produktutveckling och applicerade metoder i utvecklingsarbetet som lade grund för möjligheten till lean produktion. En grundläggande faktor för att nå framgång inom området visade sig vara kommunikationen mellan avdelningar då bristande kommunikation kan leda till produkter som är svåra att producera. Resultatet visar vidare att företagen ibland medvetet väljer att inte arbeta leant då det resurssnåla förhållningssättet kan ha negativ påverkan på innovation och kunskapsvinst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)