Samtalsmattan som kommunikationshjälpmedel En kvalitativ studie i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: SyfteVårt syfte med studien var att öka kunskapen om hur samtalsmattan fungerar somkommunikationshjälpmedel för elever i språksvårigheter på två grundsärskolor och engymnasiesärskola. Våra frågeställningar var; Vilka aspekter är centrala för att samtalsmattanska fungera som ett AKK- hjälpmedel? Hur fungerar samtalsmattan som ett AKK- hjälpmedelför eleven att uttrycka åsikter och känslor? Vilka strategier behöver man som samtalsledare?Hur fungerar samtalsmattan ur kommunikationssynpunkt vid utvärdering av skol- ochelevarbeten.TeoriStudiens teoretiska utgångspunkt var det sociokulturella perspektivet där språket och dekommunikativa processerna är centrala för lärande och utveckling. Vi tittade även med ettrelationellt perspektiv på studien, där samspelet mellan personer är i fokus. Slutligen användevi oss av samtalsanalys där fokus är på vad som händer i samspelet.MetodStudien utfördes på två skolor, varav en är grundsärskola och den andra grundsärskola/gymnasiesärskola. Metoden var en kvalitativ undersökning med videofilmning ochtranskribering av tal och kroppsspråk. Vid tolkning av datamaterialet använde vi oss avmetoden samtalsanalys.ResultatI resultaten framgick att samtalsledaren hade en stor betydelse för hur samtalsmattanfungerade som AKK- stöd för eleven. Att eleverna hade inflytande och var delaktiga isamtalet uppmärksammade vi som betydelsefullt för metoden samtalsmattan som ettfungerande AKK- hjälpmedel. I resultaten framgick även att när det gällde förmågan att tolkabilder skiljde sig eleverna på de två skolorna åt. Eleverna på skola ett tolkade symbolerna påschemabilderna som till viss del var abstrakta och eleverna på skola två tolkade konkretabilder. Vid kartläggande samtal med samtalsmattan fick barnen och ungdomarna en tydligarebild av sina åsikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)