Mikrostrukturell utveckling i narrativer hos sju- till nioåriga en- och flerspråkiga elever.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om mikrostrukturell utveckling i narrativer hos en- och flerspråkiga elever i åldrarna sju till nio år. Ett sekundärt syfte var att klargöra om det förekom skillnader i utveckling mellan en- och flerspråkiga elever över sju månaders tid. Metod: Femtiofyra en- och flerspråkiga elever berättade vid två olika testtillfällen till bildserien Fågelungarna från MAIN. Inspelningarna transkriberades och analyserades därefter i datorprogrammet SALT. Resultat: Resultaten visade hos en- och flerspråkiga elever. vid testtillfälle ett och två . När de mikrostrukturella måtten användes för att studera utvecklingen mellan en- och flerspråkiga elever fanns inga skillnader. På gruppnivå förbättrades de mikrostrukturella måtten yttrandemedellängd och lexikal variation signifikant över sju månader. Slutsats: Språklig utredning bör inte begränsas testtillfälle då språk är dynamiskt och under ständig utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)