Användningen av olika informations- och kommunikationskanaler inom företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Sammanfattning:

Informations- och kommunikationskanaler har ett stort inflytande vad gäller framgångsrikheten inom företag. Studier har visat att många organisationsförändringar resulterar i en negativ effekt på grund av bristande kommunikation. Anledningen kan vara att antingen för få eller för många kanaler används. Syftet med undersökningen var att bidra med beskrivande kunskap om vilka kommunikationskanaler som används internt inom företag. Undersökningen bidrog även med kunskap om vilka skillnader vad gäller användandet av informations- och kommunikationskanaler mellan större företag och mindre företag.

 

Olika teorier beskrevs i ett teorikapitel som använts i undersökningens forskningsområde.  Teorier som togs upp var bland annat internkommunikation och olika kommunikationskanaler som använts. Resultat från en tidigare forskning inom samma forskningsområde beskrevs även i teorikapitlet.

 

Undersökningen skrevs med en deduktiv ansats. Empirin samlades in genom användandet av kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Intervjuer utfördes på plats genom att personligen ta kontakt med olika företag samt genom enkätundersökningar som skickades ut via e-mail.

 

Utifrån den empiriska undersökningen sammanställdes resultat från 47 olika företag i form av tabeller. Tabellerna redovisade bland annat vilka informations- och kommunikationskanaler som använts samt en jämförelse av användandet av kanalerna i olika företagsstorlekar. De fyra mest använda kanalerna utav de 23 som funnits visade sig vara face-to-face möten, telefon, e-mail och intranät.

 

Resultaten diskuterades i ett diskussionskapitel där olika kopplingar till teorier drogs. Diskussioner kring användandet av kanaler i olika företagsstorlekar gjordes där det upptäcktes att bland annat intranätet är en kanal som används betydligt mer av de större företagen än de mindre. En jämförelse gjordes mellan uppsatsens och den tidigare forskningens resultat. Jämförelsen visade sig vara snarlikt den tidigare forskningen.

 

Vår slutsats var att face-to-face kommunikationen var det mest använda bland företagen. Den största skillnaden mellan de mindre och de större företagen är att mindre företag använder sig av färre kanaler. Det har visat sig att enbart 10% av företagen i vår undersökning använder sig av sociala medier för internkommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)