Vikten av vikt : Sambandet mellan BMI och behandlingsutfall vid diagnostiserad ätstörning

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Elizabeth Torkelsson; Jonna Juniwik; [2012]

Nyckelord: Ätstörning; övervikt; fetma; RIKSÄT;

Sammanfattning: Sammanfattning Denna studie, baserad på enkätdata från det nationella kvalitetsregistret RIKSÄT, insamlad mellan 2003-2010, undersökte betydelsen av vikt vid ätstörningsbehandling för svenska kvinnor. Viktgrupper inom diagnoserna anorexi, bulimi, ätstörning utan närmare specifikation samt hetsätningsstörning jämfördes avseende behandlingsutfall. Utfallsmåtten var kvarvarande symtom efter avslutad behandling i form av Hetsätning och kompensatoriska beteenden och Ångest kring mat och vikt, Tillfredsställelse med behandlingskontakt, samt Förändringar i global funktionsförmåga (GAF). Resultatet indikerar samband inom diagnosen anorexi. Underviktiga vid behandlingsslut var mindre nöjda med behandlingskontakten än de med hälsosam vikt och de som förblivit underviktiga var mindre nöjda än de som gått från undervikt till hälsosam vikt. Då området för studien är relativt outforskat föreslår författarna vidare forskning kring betydelsen av vikt i ätstörningsbehandling.    Nyckelord: Ätstörning, Vikt, RIKSÄT             Jonna Juniwik och Elizabeth Torkelsson Examensuppsats i psykologi, 30 hp Handledare: Katja Boersma, Örebro universitet Vårterminen 2011

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)