Stress på Sahlgrenska akutmottagning : En kvalitativ studie om hur sjukvårdspersonalen upplever stress på Sahlgrenska akutmottagning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Stress är ett mycket omtalat fenomen som ofta förekommer i sjukvården. Den arbetsrelaterade stressen är något av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Hög arbetsbelastning, hot och våld är risker för förekommande stress och psykisk ohälsa.  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och när sjukvårdspersonalens upplever stress på akutmottagningen i Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, och vilka konsekvenser stressen medför.  Metod: En kvalitativ metod med åtta semistrukturerade intervjuer har legat till grund för denna studie. Cirka tio frågor formulerades med hjälp av en intervjuguide, och dessa frågor ställdes till respondenterna i enskilda rum. Intervjuerna spelades in och sedan transkriberats. Resultat: Majoriteten av respondenterna upplevde en negativ stress, som mest när det var hög arbetsbelastning, eller när det var otrevliga och hotfulla patienter. Stress upplevdes även när det var personalbrist på natten, eller brist på kommunikation och stöd mellan kollegor. Dessa var orsaker för förekommande stress. Resten av respondenterna upplevde en positiv stress där de känner att de arbetar bättre i stressen, och att stressen inte påverkade dem negativt.  Slutsats: Sjukvårdspersonalen på akutmottagningen upplever stress på olika sätt, men oftast är det ömsesidigt. Stressen påverkar dem på olika sätt, men majoriteten upplevde att de stressade när de var hög arbetsbelastning, personalbrist, samt svåra fall av patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)