"Ingen reklam, tack!" : En forskningsöversikt om reklams påverkan på ungdomars könsroller

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för tema

Författare: Rebecca Tillgren; [2014]

Nyckelord: Reklam; Ungdomar; könsroller;

Sammanfattning:

I detta forskningskonsumerande arbete undersöks vad forskningen säger om reklams påverkan på ungdomars könsroller. Avhandlingar, monografier, forskningsrapporter, offentliga utredningar, propositioner och artiklar utgör grunden för att kunna besvara frågeställningarna. Det finns också en politisk aspekt där det undersöks hur politiken ställer sig i förhållande till vad forskningen säger och om politiken presenterar några lösningar. Ungdomar i åldrarna 13-19 år har varit huvudfokus. Mitt syfte är Denna uppsats syftar till att undersöka hur forskning på området diskuterar relationerna mellan reklam, ungdomar och könsroller. Även om forskning kan föreslå lösningar på problemet kring hur stereotypa könsroller förmedlas och påverkar unga, ligger det även nära till hands att se vad politiken säger om detta. Till detta har mina frågeställningar varit: Hur diskuterar forskning ungdomar och deras förhållande till reklam? Hur anser forskning på området att reklam påverkar ungdomars bild av könsrollerna i samhället? Vilken typ av forskning ligger till grund för politiska diskussioner på regerings- och riksdagsnivå och vad ger detta för lösningar.

Undersökningen konstaterar att reklam påverkar, forskning på området är dock inte överens om på vilket sätt och om det är en positiv eller negativ påverkan. Ungdomarna själva anser sig kunna tolka reklamens underliggande budskap, vissa forskare framhäver dock ungdomar som inkompetenta och en grupp som måste skyddas från den könsdiskriminerande reklamen samt att reklam återskapar gamla könsroller. Även här finns det en oenighet och andra forskare tillskriver ungdomar egenskaper vilket gör att de tolkar reklam bättre än många vuxna då de är uppväxta i dagen mediebrus. Väldigt få lösningar på problemet presenteras och det försök som riksdagspolitiken gjort röstades ned och sen dess har debatten ebbat ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)