Oj, är du redan klar? Du får vänta på dina klasskamrater : En systematisk litteraturstudie om hur läraren påverkar elever med fallenhet i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Denna systematiska litteraturstudie syftar till att beskriva hur lärarens roll påverkar elever med fallenhet samt vilka stödinsatser som kan sättas in för att bidra till utveckling hos dessa elever inom matematikämnet. Vetenskapliga artiklar har analyserats och granskats utifrån vald teori och forskningsfrågor för att få fram relevant forskning kring det aktuella ämnet. Resultatet visar att lärarens roll har en stor betydelse för utvecklingen hos elever med fallenhet. Läraren ska väcka elevernas nyfikenhet och intresse samt ge utmanande uppgifter för att skapa motivation och möta deras behov. Resultatet visar även att stödinsatser såsom differentiering, acceleration och berikning är dem som framstår som mest främjande för elever med fallenhet i matematik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)