Attityder till muslimer : En jämförande undersökning om attityder till islam och muslimer på två skolors omvårdnadsprogram

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

Författare: Fatima Veladzic; [2012]

Nyckelord: Attityd; islamofobi; islam; mångkulturell;

Sammanfattning: Undersökningar visar att många människor har negativ inställning till muslimer. Har det skett någon förändring sedan 2006 då Integrationsverket gjorde sina undersökningar? Är det så att man inte tänker på människornas religiösa bakgrund längre eftersom dagens skola oftast är mångkulturell och mångreligiös och vi är vana vid mångkulturella klasser? Eller tänker vi fortfarande på skillnader istället för likheter?  Antalet muslimer har ökat markant i Sverige sedan 1930-talet, då 15 människor uppgav att de var muslimer. Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad elever omvårdnadsprogrammen på komvux och på gymnasiet tycker om muslimer. Vidare vill jag ta reda på om dessa attityder skiljer sig mellan skolor och mellan åldrar. Det är också intressant att se vad lärarna gör för att motverka de eventuellt negativa attityderna. För att ta reda på det har jag gjort en enkätundersökning i sex olika klasser på omvårdnadsprogrammet, tre på komvux och tre på gymnasiet, och genomfört fyra lärarintervjuer i dessa skolor. Slutsatsen som jag kommit fram till genom min undersökning är att eleverna är positivt inställda till muslimer. Orsaken till de positiva attityderna kan vara specifik för just dessa elever på dessa skolor. Hade jag gjort den här undersökningen och jämfört olika program hade jag säkert fått ett annat resultat. Resultaten skiljer sig lite mellan dessa två skolor och det är de äldre generationerna som har en något mer positiv inställning till muslimer. Lärarna arbetar utifrån den humanistiska människosynen och det verkar påverka eleverna positivt. De kämpar med att få bort de eventuella negativa inställningarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)