Kvinnors upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Nästan 18 miljoner människor dör på grund av hjärt -och kärlsjukdomar varje år. I Sverige år 2019 insjuknade 24 300 personer i hjärtinfarkt och drygt 20% överlevde inte. Kvinnor upplever atypiska symtom vid hjärtinfarkt vilket påverkar beslutet att söka vård och vårdkvaliteten från sjukvården. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att drabbas av hjärtinfarkt. Metod: En icke systematisk litteraturstudie genomfördes med en integrerad analys av elva vetenskapliga studier och analyserad enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Resultat: Analysen presenterades från samtliga studiers resultat i två teman: Kvinnors upplevelser av insjuknande i hjärtinfarkt (1) och Kvinnors upplevelser av livet efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt (2). Under tema 1 framkom fyra subteman: Upplevelser av symtom, Kunskapsbrist, Beslut att söka vård samt sjukvårdens bemötande. Under tema 2 framkom följande två subteman: Psykosociala faktorer och Sjukvårdens betydelse i rehabiliteringsprocessen. Slutsats: Genom en ökad kunskap om atypiska symtom för kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt kan kvinnorna uppsöka vård tidigare och sjukvården kan ge rätt och adekvat vård i tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)