Förekomst av genusperspektiv i psykoterapeutiska bedömningar : En kvalitativ studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Maria Farm; [2020]

Nyckelord: Genus; Psykoterapi; KBT; Feministisk psykoterapi;

Sammanfattning:  Föreliggande studie avsåg att undersöka förekomst av genusperspektiv i klientarbete hos yrkesverksamma terapeuter. Sex stycken semi-strukturerade intervjuer om ett fiktivt kvinnligt klientcase genomfördes med väl etablerade terapeuter med minst steg1- utbildning i KBT. På grund av risken för socialt önskvärda svar blindades terapeuterna initialt för den del av syftet som rörde genus. Studien hade en induktiv ansats och materialet analyserades med tematisk analys. Analysen ledde till fyra huvudteman: Att vara kvinna och mamma är att vara stressad, Gilla läget, Jämställdhet som valfri livsstil – upp till varje person  samt Feministisk medvetenhet.  Resultaten visar att strukturella problem ofta hanteras med individualterapeutiska åtgärder. Jämställdhet mellan könen konceptualiseras som ett personligt val och den feministiska medvetenheten hos terapeuterna varierar. Ett genomfört maktkritiskt synsätt i både bedömning och behandlingsförslag finns inte. Terapeuterna uttrycker kunskap om och intresse för genus som något vid sidan av det psykoterapeutiska arbetet. Studiens resultat talar för behov av mer utbildning om genus på psykoterapeututbildningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)