Ledarskap under en plötslig digital transformation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Utbrottet av COVID-19 pandemin har fört med sig en rad implikationer på privatpersoner, välfärden och inte minst företag runt om i världen. Distansarbete blev under våren 2020 en lösning för många företag att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. Den plötsliga omvandlingen till distansarbete har haft en del påverkan på hur organisationer opererar, inte minst hur kommunikation och information färdas mellan medarbetare. Syftet med denna rapport är att fånga hur chefers ledarskapsstil påverkas under en plötslig digital transformation som skett som en konsekvens av coronapandemin. Studien ska kunna bidra till en djupare förståelse för ledarskap under extraordinära omständigheter som har inneburit distansarbete på marknader där kunskapsintensiva företag och enheter är aktiva. Empiriskt material har samlats in genom kvalitativa intervjuer med chefer via digitala plattformar pågrund utav de rådande restriktionerna under arbetet av denna studie. Slutsatsen av studientyder på en uppenbar förändring av chefers ledarskapsstilar i kunskapsintensiva företag ijämförelse med ledarskapsstilen innan COVID-19 pandemin. Cheferna i denna studie har fåttjustera och anpassa sitt ledarskap mellan en stöttande ledarskapsstil i vissa lägen och endominerande ledarskapsstil i andra lägen under distansarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)