Plattorget och Silverparken : gestaltning av två platser utifrån egna erfarenheter och forskning om hälsofrämjande utemiljöer i Täby kommun

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Vi lever i en tid av urbanisering där majoriteten av oss människor bor i städer, vilket har både positiva och negativa aspekter. Vårt moderna levnadssätt gör också att vi rör på oss för lite, och den psykiska ohälsan ökar. Enligt forskning kan vistelse i naturen bidra till att förbättra människors hälsa. Quality evaluation tool (QET) är ett verktyg framtaget av forskare i syfte att guida evidensbaserade design- och planeringsprocesser för utveckling av hälsofrämjande utemiljöer. Verktyget har tidigare mestadels använts i vårdmiljöer. Inom verktyget ryms ett antal miljökvaliteter som kan ge stöd både åt personer som har behov av stillhet och de som behöver mer aktiv stimulans. Miljökvaliteterna beskriver vad som är viktigt att inkludera i gestaltningen av en plats för att uppnå olika upplevelser och funktioner som är hälsofrämjande. Detta examensarbete syftar till att undersöka hur QET-verktygets miljökvaliteter kan implementeras i en designprocess för gestaltning av utemiljöer i offentlig kontext. I arbetet har vi utgått från ett område i Täby kommun som i ett samarbetsprojekt mellan landskapsarkitekter på kommunen och forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet är tänkt att utvecklas till ett större sammanhängande hälsostråk. I examensarbetet har två gestaltningsförslag inom Hälsostråket tagits fram: Plattorget och Silverparken, vilka inkluderar platsspecifika och hälsofrämjande lösningar. Sju tillvägagångssätt har använts och varvats med varandra: QETverktyget, planförutsättningar, experimentella skisser/workshops, observationer och skissarbete, förankring i litteratur samt loggbok och veckobrev. I kapitel 2 redogörs för hur vi analyserade Hälsostråkets olika områden för att välja ut de platser som vi sedan gestaltade. I kapitel 3 presenteras ett antal gestaltningsnycklar som grundar sig på våra analyser. Därefter presenteras gestaltningsförslagen. Förslaget för Plattorget visar hur torget blir en ny grön entré till Hälsostråket med folkliv och rörelse som bärande element. Till förslaget för Plattorget kopplades främst miljökvaliteter som ger stöd för social och aktiv stimulans. I gestaltningsförslaget för Silverparken presenteras ett nytt huvudstråk för cyklister och fotgängare samt olika platser för både stillsamhet och aktivitet. I det här förslaget kunde vi göra kopplingar till de flesta miljökvaliteter. Eftersom gestaltningen av Plattorget respektive Silverparken är resultatet av en designprocess där platsspecifika lösningar ingått tillsammans med QET-verktygets miljökvaliteter vill vi framhäva att våra förslag kunnat se ut på flera olika sätt. Examensarbetet kan ändå ses som inspiration till hur landskapsarkitekter kan använda QETverktygets miljökvaliteter för utformning av platser i offentlig kontext, för att främja människors hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)