Samma händelse, skilda vinklingar, varierande uppfattningar : En kvalitativ intervjustudie av hur nyhetskonsumenter med olika bakgrund uppfattar traditionella och alternativa mediers innehåll

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Studiens syfte är att förstå hur nyhetskonsumenter med olika nivå av institutionaliserat kulturellt kapital uppfattar innehållet i traditionella medier, högerpolitiska alternativmedier och högerextrema alternativmedier för att se hur dessatolkningar kan ge upphov till annorlunda sätt att se på en och samma företeelse med skilda vinklingar. Tidigare studier inom fältet har fokuserat på vilka typer av medier nyhetskonsumenter med olika bakgrund konsumerar men inte så mycket på hur innehållet uppfattas. Det är något som denna studie bringar klarhet kring. Studien är en kvalitativ intervjustudie där sex nyhetskonsumenter med olika bakgrund, beroende på utbildning och yrke, fått läsa och svara på frågor om tre olika nyhetsartiklar som behandlar samma händelse, attacken mot Notre-Damekatedralen i Nice den 29 oktober 2020. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån encoding/decoding-perspektivet och ett klassteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att den allmänna uppfattningen av artiklarna är relativt likartad respondenterna emellan. Resultatet visar även att varken traditionella medier eller alternativa medier uppfattas som objektiva eller trovärdiga. Det klassteoretiska resultatet visar att respondenter med ett högre kulturellt kapital applicerar ett mer kritiskt förhållningssätt genom att i större utsträckning applicera sina egna åsikter på de iakttagelser som görs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)