Kvinnors upplevelser av omvårdnad vid missfall. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Missfall är en vanlig komplikation vid graviditet då omkring 45% av alla graviditeter slutar i missfall. Tidigare forskning har visat på att missfall är en omvälvande händelse i kvinnors liv som medför specifika behov av omvårdnad. Syfte: Att belysa aspekter av kvinnors upplevelse av omvårdnaden i samband med missfall. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats utfördes utifrån åtta vetenskapliga artiklar som analyserades tematiskt. Resultat: Tre huvudteman identifierades; Behovet av bekräftelse, Behovet av omtanke och Behovet av delaktighet. Slutsats: Roys adaptionsmodell vid omvårdnaden av kvinnor som får missfall tydliggör kvinnornas behov och inneboende copingstrategier. Omvårdnadsinsatser som beaktar kvinnans berättelse, autonomi och sorg kan i förlängningen främja vården av kvinnor som genomgår ett missfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)